Η αγαπη ανήκει μονο $τα παραμυθεια
Home Theme Ask me anything Submit me

Δ.Π.Θ. (via skate-assap)

(via exeis-matares-file)

Έναν φόβο έχω μόνο, φίλε. Να μη χάσω δικό μου άνθρωπο. Για εμένα δεν με νοιάζει. Αλλά για τους ανθρώπους που αγαπάς δεν έχεις τον έλεγχο του τι μπορεί να τους συμβεί.

(via booze-women-drugs)
zw gia auth th stigmhh (via efi-hopeforbetterdays)

(Source: aryawhite, via wwwexpressyourself)

Υβρις, Ατις, Νεμεσις, Τισις.

badgerdash-cumberquat:

disney-annamation:

*whispers unattractively* dragons

fact: It’s impossible to say “dragons” unattractively. 

(via androyo)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter