Η αγαπη ανήκει μονο $τα παραμυθεια
Home Theme Ask me anything Submit me

(via dreamonfreely)

Σε ενα!

(via siwpesoneirou)

(Source: mrsmahonenk, via siwpesoneirou)

Ξέρεις τι είναι ευτυχία; Να μπορείς να έχεις όλο τον ουρανό, και εσύ να αρκείσαι πεισματικά σε ένα μόνο αστέρι.

ultrabarbie97blog (via ultrabarbie97blog)

(via ithinkaboutyouallthetime)

Βλέπεις σκληρούς ανθρώπους και απορείς, ξεχνάς όμως ότι ο πάγος ήταν νερό πρώτα πρώτα.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter