Η αγαπη ανήκει μονο $τα παραμυθεια
Home Theme Ask me anything Submit me

(via cuento23)

(via giati-exw-esena)

Ψάχνοντας για το τέλειο, πρόσεχε μην προσπεράσεις το άλλο σου μισό. Που μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά κάνει εσένα τέλειο.

(via kroketoulaa)

(Source: vasanisou-musthria-kroketa, via einai-to-styl)

Οι άνθρωποι δεν είναι μηχανήματα,έχουν συναισθήματα.
-ΒΠεις
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter